Pandangan Kakitangan Agensi Agama Terhadap Penerapan Nilai-Nilai Islam dan Pendekatan Islam Hadhari (Bhg. 2)

Oleh MOHD SHAUKI ABD MAJID

4.2 PERSEPSI DAN KESAN PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM MASYARAKAT MELAYU

4.2.1 SUMBER MAKLUMAT

Berdasarkan Jadual 8, sumber maklumat utama mengenai PNI diperoleh melalui surat khabar dan majalah (18.0%), 17.4 % melalui  televisyen dan radio dan 14.3% menerusi serta ceramah-ceramah dan khutbah di masjid yang dihadiri oleh responden. Ini menunjukkan bahawa media massa merupakan saluran penting sumber maklumat awam mengenai PNI. Sumber-sumber lain ialah melalui risalah/poster/helaian maklumat (13.9%), perbincangan dan seminar (13.0%), internet (7.9%), rakan/saudara/keluarga (7.9% ), pameran (6.8%) dan lain-lain sumber (0.9%).

Jadual 8: Bilangan Respons Berdasarkan Sumber Maklumat

 1

PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM MEMBANTU MENINGKATKAN KEFAHAMAN ISLAM

Sejumlah 87.7% responden berpendapat bahawa penerapan nilai-nilai Islam perlu dilaksanakan bagi mempertingkatkan kefahaman Islam manakala 74.4% pula berpendapat bahawa penerapan nilai-nilai Islam untuk menyemai nilai-nilai Islam yang murni dalam masyarakat berbilang kaum. Bagi 60.5% responden berpendapat bahawa nilai-nilai murni yang sesuai perlu diamalkan oleh semua penganut agama dan  68.5% melihat ianya sebagai satu usaha untuk membina jati diri orang Melayu berasaskan Islam. Bagi 61.9% responden berpendapat penerapan nilai-nilai Islam adalah perlu untuk menggalakkan pendidikan Islam namun majoriti responden tidak bersetuju terhadap kenyataan bahawa penerapan nilai-nilai Islam dilaksanakan kerana ia adalah gimik politik kerajaan (9.4%). (Jadual 9).

Jadual 9: Sebab-sebab Penerapan Nilai-Nilai Islam Dilaksanakan

 

SEBAB-SEBAB PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM PERLU DILAKSANAKAN

Respons

Jumlah

Ya

Tidak

1.Mempertingkatkan kefahaman Islam dalam masyarakat majmuk

548

87.7

77

12.3

625

100.0

2.Menekankan nilai-nilai murni yang sesuai diamalkan oleh semua penganut agama

378

247

625

60.5

39.5

100.0

3.Menyemai nilai-nilai Islam yang murni dalam masyarakat berbilang kaum

465

74.4

160.0

25.6

625

100.0

4.Hanyalah sebagai gimik politik kerajaan

59

9.4

566

90.6

625

100.0

5.Menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat berbilang kaum

336

53.8

289

46.2

625

100.0

6.Memperkasakan ekonomi umat Islam

287

45.9

338

54.1

625

100.0

7.Menggalakkan pendidikan Islam

387

238

625

61.9

38.1

100.0

8.Menjadikan malaysia negara Islam

308

49.3

317

50.7

625

100.0

9.Membina jatidiri orang melayu berasaskan Islam

428

68.5

197

31.5

625

100.0

10.Lain-lain

22

3.5

603

96.5

625

100.0

 PENERIMAAN INDIVIDU TERHADAP PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM

 Berdasarkan persepsi responden, 58.4% PNI telah berjaya membuka ruang untuk mendalami Islam manakala 61.0% bersetuju bahawa setiap individu semakin mematuhi tuntutan agama seperti pemakaian tudung bagi wanita  dan mengamalkan budaya kerja amanah. Bagi 55.4% bersetuju bahawa setiap  individu semakin cenderung kepada pendidikan Islam dan 54.9% cenderung kepada aktiviti-aktiviti ekonomi misalnya melahirkan hab dan industri makanan halal. Hanya 29.0% responden mengaitkan PNI dengan kecenderungan politik dan 9.6% lagi menyatakan sejak dilaksanakan, ia  tidak membawa perubahan sikap dan amalan moral dalam diri individu secara khusus.  (Jadual 10)

Jadual 10: Kesan Penerapan Nilai-Nilai Islam (individu)

 

KESAN PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM

(INDIVIDU)

Respons

Jumlah

Ya

Tidak

1- Semakin mendalami Islam

365

58.4

260

41.6

625

100.0

2- Semakin mematuhi tuntutan agama seperti pemakaian tudung bagi wanita  dan mengamalkan budaya kerja amanah

381

61.0

244

39.0

625

100.0

3- Kecenderungan politik yang dikaitkan dengan Islam

181

29.0

444

71.0

625

100.0

4- Kecenderungan kepada pendidikan Islam

346

279

625

55.4

44.6

100.0

5- Kecenderungan kepada Aktiviti-aktiviti ekonomi Contohnya: Makanan halal

343

54.9

282

45.1

625

100.0

6- Amalan Islam hanya pada luaran sahaja

72

11.5

553

88.5

625

100.0

7- Tidak berubah sikap dan amalan moral

60

9.6

565

90.4

625

100.0

 

4.2.3.2  MASYARAKAT

Mengenai kesan PNI dalam masyarakat, 61.0% responden berpendapat bahawa ia telah memberikan kesan kepada penyemarakan kepada aktiviti keagamaan.

Jadual 11: Bilangan Respons Terhadap Kesan Penerapan Nilai-Nilai Islam

 

KESAN PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM

(MASYARAKAT)

Respons

Jumlah

Ya

Tidak

1- Aktiviti keagmaan semakin berkembang dan rancak

381

61.0

244

39.0

625

100.0

2- Ikatan persahabatan dan nilai kemanusiaan semakin tinggi

260

41.6

365

58.4

625

100.0

3. Masyarakat semakin prihatin dan bertimbang rasa

281

45.0

344

55.0

625

100.0

4- Masalah sosial semakin berkurangan

115

18.4

510

81.6

625

100.0

5- Hakisan moral dan gaya hidup semakin kacau

83

13.3

542

86.7

625

100.0

6- Masyarakat semakin berpecah

78

547

625

12.5

87.5

100.0

7- Ikatan kekeluargaan semakin renggang dan nilai kemanusiaan semakin  menurun

70

11.2

555

88.8

625

100.0

8- Semakin banyak masalah sosial

158

25.3

467

74.7

625

100.0

9- Menyebabkan berlaku kefanatikan dalam amalan agama

64

10.2

561

89.8

625

100.0

10- Menyebabkan berkembangnya ajaran sesat

58

567

625

9.3

90.7

100.0

4.2.3.3 NEGARA 

Bagi kepentingan negara, PNI dinilai sebagai usaha untuk menjadikan Malaysia lebih dikenali dari segi pengamalan Islam. Ini disokong oleh 56.2 % responden manakala sebagai negara Islam contoh di sokong oleh 53.1 %. Bagi 91.7 % responden menolak dakwaan bahawa PNI tidak memberikan sebarang kesan kepada negara. (Jadual 12).

Jadual 12: Kesan Penerapan Nilai-Nilai Islam (Negara)

 

KESAN PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM (NEGARA)

Respons

Jumlah

Ya

Tidak

18- Malaysia lebih dikenali dari segi pengamalan Islam

351

274

625

 

56.2

43.8

100.0

 
19- Malaysia dikenali sebagai negara Islam contoh

332

53.1

293

46.9

625

100.0

 
20- Malaysia sebagai negara Islam

259

41.4

366

58.6

625

100.0

 
21- Islam dilaksanakan secara luaran sahaja

141

22.6

484

77.4

625

100.0

 
22- Tiada sebarang kesan

52

8.3

573

91.7

625

100.0

 
               

 (Bersambung…)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − one =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>